Υπηρεσίες

- Triplex καρδιάς
- Holter ρυθμού
- Δοκιμασία Κόπωσης
- Holter Πίεσης